Política de privacidade e termos de uso

INFORMACIÓN LEGAL

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable: Aula D, escola de interiorismo CB. Rúa Elduayen 36, -1, 36202 Vigo. Email: proteccion.datos@aulad.com

Finalidade: Xestionar a inscrición en actividades organizadas pola escola e o envío de boletíns por correo electrónico con información relacionada coa actividade que se desenvolve no centro (formación, eventos e actividades culturais).

Lexitimación: Consentimento do interesado.

Destinatarios: Os datos que nos facilitas transferiranse internacionalmente para ser procesados nos servidores de MailChimp (a plataforma que utilizamos para o envío de boletíns por correo electrónico) e de Google Inc. (para xestionar os contactos), dacordo coas súas respectivas políticas de privacidade e termos de uso, e cun nivel de protección equiparable ó que presta a presente Lei.

Dereitos: Tes dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.

Prazo de conservación dos datos: Ata que non se solicite a súa supresión polo interesado/a.

Información adicional: Podes consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos Persoais e política de Privacidade na páxina web http;//aulad.com/termos-de-uso


A. Identidade do titular do sitio web.
En cumprimento da obriga de información xeral contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmase que os Datos identificativos do responsable titular do sitio www.aulad.com (no sucesivo o “sitio web” ou “a web”) son os seguintes:
Aula D, escola de interiorismo C.B. C.I.F: E-36751436 – Rúa Elduayen 36, -1, 36202 Vigo (Pontevedra).

Ponse a disposición dos usuarios os seguintes medios onde poderán dirixir as súas peticións, suxestións e queixas:
Tel.: (+34) 986 213 627 – Enderezo de correo electrónico: proteccion.datos@aulad.com


B. Condicións xerais de acceso, navegación e uso do sitio web

1. -Introdución
1.1.- O acceso ao sitio www.aulad.com atópase condicionado á previa lectura e aceptación por parte do usuario das condicións, termos, comunicacións, advertencias, avisos legais e demais información contida nestas Condicións e nas distintas páxinas que integran a web. O acceso a este ten carácter gratuíto, a súa visualización non require de subscrición ou rexistro ningún e a súa utilización por parte do usuario implica a súa conformidade de forma expresa, plena e sen reserva, coa totalidade do seu contido.
1.2.- Se o usuario non estivese de acordo co contido das presentes Condicións Xerais de acceso á navegación e uso (a partir deste momento) deberá abandonar esta web, non podendo acceder nin dispoñer dos produtos e servizos que esta ofrece.
1.3.- O usuario declara ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes condicións xeráis. Igualmente, acepta de forma expresa e sen excepcións que o acceso e a utilización do presente sitio web, dos seus servizos e dos contidos dos devanditos servizos teñen lugar baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, non podendo garantir a Aula D que no acceso directo a outros sitios web a través de enlaces (links) poida visualizar información que puidese ferir a súa sensibilidade ou lle provoque danos.
1.4.- As conexións con outros sitios web que puidesen existir así como o uso que o usuario poida facer destas está suxeito ás presentes condicións, así como aos eventuais condicionados específicos que os citados sitios web requiran. Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida.
1.5.- Aula D poderá modificar esta web de modo unilateral e en calquera momento que considere oportuno, actualizando a súa configuración, os termos e condicións dos servizos e o seu contido, eliminalos, limitalos ou suspendelos de xeito temporal ou definitiva, así como impedir o acceso a estes procurando informar o usuario do devandito cambio, sempre e cando as circunstancias así llo permitan, a través da súa publicación no sitio web, motivo polo cal se recomenda aos usuarios que consulten en cada acceso á web as Condicións Xeráis, as Condicións Xerais de Venda, Avisos Legais e Condicións particulares enunciadas nas distintas páxinas que compoñen o sitio web.

2.- Dereitos e prestacións do prestador dos servizos
2.1 Aula D poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.
2.2 Aula D comprométese a través deste medio a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGANOSA. Para estes efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións da web de Aula D, producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida nestas seccións, Aula D como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo tan pronto como teña coñecemento dos devanditos erros.
2.3 Aula D comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. Para estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe aos CLIENTES de Aula D sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e Aula D así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa empresa.
2.4 Aula D non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas neste web e dos programas que incorpora. Os enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web http://www.aulad.com, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se encontran baixo o control de Aula D, a devandita entidade non se fai responsable nin da información contida nestes, nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.
2.5- Aula D non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan no web http://www.aulad.com Tampouco coresponsabilízase da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces ás webs ás que poida accederse dende http://www.aulad.com
2.6 Aula D non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.
2.7. -Como provedor do servizo, Aula D se encontra obrigada a prestar os servizos ofertados na web, a garantir eficazmente o segredo das comunicacións que puidesen existir co usuario.
2.8.- En caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, Aula D ten o dereito a suspender temporalmente e sen necesidade de preaviso a accesibilidade á presente web, así como a reservarse o dereito de prestación ou a cancelación dos servizos, sen prexuízo do cal procurará poñelo en coñecemento dos usuarios, sempre que as circunstancias así llo permitan.
2.9. O uso que os usuarios poidan realizar dos servizos e/ou datos e/ou información subministrada a estes a través deste sitio web realizarase por conta e risco do usuario.
2.10. Aula D non garante, directa ou indirectamente, a información ou os servizos ofrecidos, salvo aquelas garantías que en virtude das leis aplicables deban ser outorgadas ou que queden explicitamente descritas nun acordo entre a sociedade que corresponda e o usuario.
2.11- Aula D non garante o contido subministrado, se é o caso, por terceiras persoas, nin garante a veracidade, fiabilidade, precisión, oportunidade ou conveniencia da información subministrada para o destino que os usuarios ou calquera outra persoa fagan desta.
2.12.- Os dereitos de propiedade intelectual sobre o sitio web son titularidade de Aula D. O exercicio exclusivo dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación pertencen á citada compañía.

3.- Dereitos e obrigas do usuario
3.1. -O usuario pode transferir os contidos desta web ao seu terminal, sempre que sexa para o seu exclusivo uso persoal e sen ningún fin comercial, non podendo, en consecuencia, distribuír, modificar, transmitir, reenviar ou usar en forma ningunha os devanditos contidos (incluíndo os textos, imaxes, audio e vídeo) con fins públicos ou comerciais.
3.2. -En todo momento, o usuario debe realizar un uso lícito dos servizos desta web de acordo coa legalidade vixente, respectando os dereitos de propiedade intelectual de Aula D ou de terceiros.
Neste sentido, o usuario garante que as actividades que desenvolva a través do sitio web se adecuarán á lei, a moral, a orde pública, os bos costumes e, en ningún caso, resultarán ofensivas para o bo nome e imaxe comercial de Aula D, outros usuarios da web ou para terceiros.
3.3.- O usuario non realizará a través dos servizos que pon á súa disposición Aula D ningunha acción que cause dano ou alteracións dos contidos ou obstaculice o bo funcionamento da web, comprometéndose expresamente polo só uso desta a non causar problemas técnicos de calquera índole, transferir elementos susceptibles de portar virus informáticos ou danar, interferir ou interceptar total ou parcialmente a web, así como a non intervir ou alterar o correo electrónico doutros usuarios.
3.4.- A responsabilidade do usuario sobre a veracidade dos datos introducidos, no caso de que o fixese por calquera circunstancia, é exclusiva deste, polo que en caso de facilitar datos falsos ou inexactos, Aula D e, se é o caso, se reservan o dereito a prohibirlle o acceso a esta web.
3.5- O usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (links) e hipertexto incluídos no sitio web http://www.aulad.com

4.- Exclusión de garantías e de responsabilidade polo funcionamento do sitio web e/ou dos seus servizos.
4.1.- Aula D non garantirá a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do presente sitio web e dos seus servizos.
Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos seus servizos e a utilidade que os usuarios tivesen podido atribuír ao presente sitio web.
En calquera caso, Aula D realizará os seus mellores esforzos de cara a manter a dispoñibilidade continuada da presente web.
4.2.- Aula D pon a disposición dos usuarios os sistemas de privacidade de datos persoais que impidan o acceso a estes por parte de terceiros. Aula D implantou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias que garantan a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais facilitados polo usuario.
Neste sentido, as citadas sociedades exímense de toda responsabilidade polos danos e prexuízos ocasionados en caso de producirse tal coñecemento.
4.3.- Malia que Aula D implantou todas aquelas medidas adecuadas para garantir a seguridade nesta materia, non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos contidos da presente páxina web que poidan producir alteracións no sistema informático (software e hardware) do usuario ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.
4.4.- Aula D exímese de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos, ficheiros, etc…
4.5.- Aula D non teñen obriga e non controlan a utilización que os usuarios fan deste sitio web, dos servizos e dos seus contidos. En particular, Aula D non garante que os usuarios utilicen o sitio web, os seus servizos e os seus contidos de conformidade con estas Condición e, no seu caso, as Condicións Xerais de Venda, Avisos Legais e Condicións particulares enunciadas nas distintas páxinas que compoñen o sitio web baixo dominio http://www.aulad.com que en cada momento resulten de aplicación, nin que o fagan de forma dilixente e prudente.
Aula D tampouco ten a obriga de verificar, e non verifican, a identidade dos usuarios, nin a veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade dos datos que estes proporcionan sobre si a outros usuarios e/ou a terceiros sitios web non xestionados por Aula D.

4.6.- O usuario acepta que o sitio web foi creado e desenvolvido de boa fe por Aula D con información procedente de fontes internas e externas e ofréceo no seu estado actual aos usuarios, podendo conter imprecisións ou erratas polo cal o usuario exonera a Aula D de calquera responsabilidade en relación coa fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que o sitio web puidese producirlle durante a súa navegación por este.

5. -Propiedade intelectual.

5.1.- Todos os dereitos sobre o contido da presente web (textos, imaxes, audio e/ou vídeo) pertencen a Aula D salvo aqueles de empresas coas que asinase o correspondente contrato para a provisión de contidos e estean protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial. Do mesmo xeito a autoría dos traballos expostos pertence exclusivamente aos alumnos e profesores que os realizaron nun contexto académico quedando prohibido o uso destas imaxes sen o consentimento expreso de Aula D.
Atribúese a titularidade das seguintes imaxes (modificadas) a Horia VarlanDavid Joyce e Vancouver Film School baixo licenza Creative Commons (CC BY-A 2.0).

5.2.- Aula D non transfire ao usuario desta web propiedade algunha sobre o seu propio software ou de terceiros; o usuario é o responsable do soporte no cal o software é gravado, retendo Aula D todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual incluíndo o software que lle puidese corresponder.

5.3.- O deseño, imaxes, mapas, gráficos, marcas, rótulos, signos distintivos ou logos de Aula D, frames, banners, o software e os seus distintos códigos, fonte e obxecto, etc., desta web son titularidade de Aula D, quen posúe lexitimamente os dereitos de explotación sobre os mesmos.
Os logos ou signos distintivos de Aula D que puidesen aparecer nesta web durante a navegación do usuario son titularidade exclusiva de Aula D ou das empresas olaboradoras, dispoñendo cadanseu lexitimamente a exclusiva dos dereitos de explotación sobre estes, consentindo expresamente que estes sexan incorporados, se é o caso, a esta web.

5.4. -As marcas no seu sentido xenérico, contidas nesta web están protexidas pola lei.

5.5.- O usuario que acceda a esta web non pode copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, ceder, vender os elementos anteriormente mencionados ou crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida, sen o permiso previo e por escrito de Aula D.
Unicamente queda autorizada a visualización e carga para o uso persoal e non comercial do usuario, sen que poida facelo extensivo a terceiras persoas ou entidades.
No caso de gráficos ou deseños que aparezan nesta web cuxa titularidade sexan de empresas colaboradoras de Aula D seranlles de aplicación, igualmente, as presentes condicións, salvo pacto en contrario.

5.6.- Queda terminantemente prohibida calquera alteración desta web ou do seu contido por parte do usuario; así como a instalación de enlaces (hiperenlaces, vínculos ou hipervínculos), links ou similares non autorizados previa e expresamente por Aula D.

5.7.- Aula D velará para que os contidos desta web non sexan pornográficos, xenófobos, discriminatorios, racistas, difamatorios ou fomenten calquera xénero de violencia,
Igualmente velará polo cumprimento das anteriores condicións así como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís, penais e mercantís que lle correspondan en caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.
Do mesmo modo procurará evitar calquera circunstancia que poida ser prexudicial para os usuarios, dereitos de propiedade de terceiros ou inciten a condutas que poidan ser consideradas como ofensa penal.

6. Protección de datos de carácter persoal.
6.1.- Aula D respectará, en todo momento, o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e normativa de desenvolvemento, e garanten a confidencialidade dos datos persoais e, en resposta á súa preocupación por garantir a seguridade destes, informa o usuario que adoptou os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais que o usuario tivese facilitado a través do sitio web; así como os niveis de seguridade requiridos para a protección dos ficheiros que son da súa exclusiva responsabilidade.
6.2. -Informamos ao usuario da existencia neste sitio web de enlaces que permiten o acceso a diferentes páxinas web de determinadas entidades, así como a diversas organizacións ou entidades de terceiros cuxa titularidade non é de Aula D debendo, en consecuencia, atender o usuario ao previsto na política de privacidade e protección de datos establecida polos seus respectivos titulares.
6.3.- En ocasións, o usuario poderá facilitar os seus datos de carácter persoal, ben de forma voluntaria, ou ben a petición de Aula D (os que os tratarán na súa condición de responsables dos ficheiros), a través de calquera dos formularios existentes no sitioweb coas seguintes finalidades:
– Atender/tramitar a súa solicitude de consultas, suxestións, queixas e/ou reclamacións con relación aos servizos e/ou produtos e actividades nos que puidese estar interesado e ofrecidos por Aula D, así como calquera actividade necesaria para a xestión destes, solicitar información, xestionar os datos en relación coa participación nos eventos organizados pola escola e, no seu caso, cos seus colaboradores.
– Poder remitirlle información técnica e comercial, podendo deste modo ofrecer un mellor servizo aos nosos clientes, información e/ou documentación dos produtos e/ou servizos solicitados polo usuario e/ou comercializados por Aula D, a través de diversos medios, inclusive os electrónicos (correo electrónico e telefonía móbil), podendo opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais para estes fins no lugar destinado para o efecto no formulario.
6.4.- Con relación ao envío de comunicacións comerciais a través de medios electrónicos (correo electrónico ou outros actuais ou futuros), no suposto de que o usuario prestase o seu consentimento a recibilas e desexe revogalo no futuro, poderá indicalo no seguinte enderezo de correo electrónico: proteccion.datos@aulad.com
6.5.- Se os datos a facilitar polo usuario fosen necesarios para que o responsable do ficheiro poida responder á súa consulta, facilitalo a información requirida e/ou contratar un produto ou realizar a prestación dun servizo, o responsable informará diso o usuario, indicándolle que son datos cuxa cumprimentación é de carácter obrigatorio.
6.6.- Cando o usuario facilite os seus datos a Aula D a través dalgún dos formularios da web o usuario estará a autorizar para que poidan tratarse os seus datos de conformidade coa finalidade da recollida. Os datos facilitados formarán parte dun ficheiro, creado baixo a responsabilidade da sociedade á que o usuario facilite os seus datos, o cal lle será indicado con carácter previo.
6.7.- No caso de que os datos persoais dos usuarios sexan almacenados nunha base de datos propiedade de Aula D, a devandita entidade garante o cumprimento das obrigas que lles correspondan como responsables dos seus respectivos ficheiros en virtude da normativa que resulte de aplicación en materia de protección de datos persoais e, en particular, o cumprimento dos deberes de información e consentimento respecto dos titulares dos datos, deber de notificar os ficheiros no Rexistro Xeral da Protección de Datos, así como a adopción das medidas de seguridade que resultan de aplicación para previr a integridade da información persoal achegada, en conformidade cos niveis de seguridade previstos no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
6.8.- O usuario poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección e ante o responsable do ficheiro que se indique en cada caso concreto. Desta forma, Aula D pretende garantir aos usuarios, o dereito á información no momento en que se leve a cabo a recollida dos seus datos.
6.9.- O usuario será o único responsable, en caso de que cumpra os formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados. Todos os datos facilitados polo usuario serán tratados de forma confidencial.
6.10.- A sociedade á que o usuario pode facilitar os seus datos, só poderá cedelos, se previamente obtiveron o consentimento do usuario para iso.
6.11.- Parte dos servizos de Aula D, utilizan “cookies”. Unha cookie é un arquivo de texto moi pequeno que un servidor web pode gardar no disco duro dun equipo para almacenar algún tipo de información sobre o usuario. Só pode ser lida polo sitio web que o enviou ao equipo. Normalmente, os sitios web utilizan as cookies para obter información estatística sobre as súas páxinas web e analizar o comportamento dos seus clientes. Unha cookie non é un arquivo executable nin pode propagar ou conter un virus, e non pode ter unha lonxitude superior a 4.000 carácteres.
Aula D utiliza cookies coa exclusiva finalidade de elaborar estatísticas de utilización do seu sitio web e non contén ningún dato persoal, información económica ou de saúde. A información que Aula D almacena no seu equipo mediante este mecanismo consiste unicamente nun número que identifica un usuario, ademais do idioma de navegación preferido e a data en que se depositou a cookie, o que permitirá recoñecelo nas próximas visitas ao noso sitio web. En todo caso, o usuario pode configurar o seu navegador para aceptar ou non, as cookies que recibe ou que o avise cando o navegador queira gardar unha cookie.
6.12.- A achega de datos persoais, propios ou de terceiros, a través dos formularios dispostos para o efecto no sitio web, só poderá realizarse por maiores de idade. No suposto de menores de idade, requirirase a autorización do seu pai/nai ou titor para o tratamento dos seus datos persoais.

7. Condicións Xerais de Venda.
Aula D resérvase o dereito de modificar os prezos dos seus servizos sen previo aviso comunicándollo aos clientes de ditos servizos e sen que elo supoña prexuicio económico de ningún tipo aos clientes que tiveran contratado ese servizo.

8. -Vínculos ou enlaces hipertextuais
8.1.- No suposto de que a presente web puidese conter vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web non xestionados por Aula D, maniféstase que non exerce control ningún sobre os devanditos portais ou sitios web, nin son responsables do contido destes. Os links que esta web puidese conter ofreceranse, unicamente, a xeito de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos dende estes.

8.2.- En todo caso, Aula D exonéranse de toda responsabilidade en relación cos contidos e servizos prestados por ditos terceiros fronte a calquera reclamacións de calquera natureza e demandas que puidesen interpoñerse en relación con estes e cooperará, se son requiridas por orde xudicial ou polas autoridades pertinentes, na identificación das persoas responsables daqueles contidos que violen a lei.

9.- Nulidade e ineficacia das cláusulas.
Se calquera contido das presentes Condicións de navegación e uso desta web fose declarada total ou parcialmente nulo ou ineficaz, a devandita declaración afectará tan só ao contido ou parte da mesmo que resulte nulo ou ineficaz subsistindo en todo o demais o resto de Condicións e téndose tal contido ou a parte deste que resulte afectado por non posto, salvo que por resultar esencial ás presentes Condicións, houbese de afectalas de forma integral.

10- Lei aplicable e xurisdición.
10.1.- Estas Condicións Xeráis de acceso, navegación e uso do sitio web, así como calquera relación entre o usuario e Aula D rexeranse pola lexislación española e/ou galega.
10.2.- Para calquera litixio derivado destas Condicións Xeráis, a súa existencia ou contido, ou das relacións entre o usuario e Aula D, estarase ao disposto na lexislación española e/ou galega vixente na materia someténdose as partes á xurisdición dos Xulgados de Galicia.

11- Idioma.
Aula D non se fai responsable do descoñecemento total ou parcial do idioma e queda exento da responsabilidade ou obligatoriedade de traducirlo. Aula D resérvase o dereito de empregar calquera das dúas linguas cooficiais de Galicia.