Política de privacidade

INTRODUCIÓN

A presente Política de Privacidade e «cookies» (en diante, a “Política de Privacidade”) proporciona información detallada sobre como AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB, utiliza e protexe os seus datos persoais cando Vostede navega polo noso sitio web ou utilizando a nosa plataforma, así como dos dereitos que lle asisten a este respecto.

Esta Política de Privacidade resulta aplicable ao tratamento dos datos persoais que Vostede nos proporcione ou que obteñamos de Vostede cando acceda e utilice o Sitio web, xa sexa para navegar polo mesmo, solicitarnos información, poñerse en contacto connosco, presentar unha candidatura ou facer uso das funcionalidades ou servizos dispoñibles no Sitio web. Infórmase os usuarios que os datos persoais que nalgún momento fágansenos chegar a través dos formularios ou correo que esta web ten, así como á hora de darse de alta para acceder aos servizos que ofrece este portal, serán incorporados nun Rexistro de Tratamentos propiedade e responsabilidade de AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB 

AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB respecta o seu dereito á privacidade e cumpre coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, incluíndo a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, a súa normativa de desenvolvemento e calquera outra norma que poida modificala, complementala ou substituíla no futuro, así como o Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Recomendámoslle que revise detidamente a nosa Política de Privacidade para asegurarse de que comprende como se utilizarán os seus datos persoais ao navegar polo Sitio web.

QUEN É RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Responsable do Tratamento: AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB

NIF: E36751436

Domicilio social:  C/ ELDUAYEN, 36 -1 36202 VIGO PONTEVEDRA

Teléfono: +34 986 21 36 27

Correo electrónico: info@aulad.com

QUE É UN DATO PERSOAL?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Datos identificativos, nome, apelidos, etc.

Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico, número de teléfono fixo, número de teléfono móbil, etc.

Datos electrónicos: dirección IP, tipo e idioma do navegador, dominio a través do cal accede ao Sitio web, datos de navegación, actividade no Sitio web, usuario e contrasinal.

No caso dos menores de 14 anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais. En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes.

Vostede garante ser maior de 14 anos. Se ten constancia ou sospeita que AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB conta con datos persoais de menores de idade, por favor, póñase en contacto connosco a través do correo electrónico: info@aulad.com ou na dirección postal:  C/ ELDUAYEN, 36 -1 36202 VIGO PONTEVEDRA

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladar ao interesado, titular dos devanditos datos, a información contida na presente Política de Privacidade, eximindo a AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB de calquera responsabilidade neste sentido. Con todo, AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB poderá levar a cabo as verificacións necesarias para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Todos os contidos deste portal Web /  RRSS (textos, imaxes, sons, animacións, vídeos…) son propiedade de AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require o previo e expreso consentimento por escrito.

Os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos e demais elementos susceptibles de propiedade industrial son propiedade de AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB, sen que poida entenderse que o acceso á Web atribúa ningún dereito sobre as mesmas. En ningún caso entenderase que, polo acceso a este portal Web, o usuario obtén licenza ou autorización para a utilización, máis aló do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes no portal Web nin sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial.

Salvo autorización expresa por escrito, non se permiten ligazóns técnicas desde páxinas de terceiros que dean acceso directo ás páxinas de AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO

CB Este portal Web pode conter dispositivos técnicos de ligazón( s) a páxinas externas sobre as cales AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB, non se responsabiliza en ningún caso nin respecto dos contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado coas devanditas páxinas ou o seu acceso.

INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre a forma en que, solicita, trata e protexe os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través do sitio web, así como os propios da súa conexión e navegación a través do Sitio web (en diante, a “navegación”) e aqueloutros datos que poida facilitar nun futuro a través de Contrato ou calquera outro medio habilitado. O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión, e determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais, ou os de terceiros, a AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB

Unicamente estará obrigado a proporcionar os datos persoais que sexan necesarios para que poida prestarlle os servizos ou poñer á súa disposición as funcionalidades do Sitio web que Vostede solicitase.

Por exemplo, se Vostede desexa recibir a  Newsletter de AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB, será necesario que nos proporcione o seu correo electrónico. Se nos solicita información ou desexa que nos poñamos en contacto con Vostede, deberá facilitarnos os datos de contacto necesarios para estes efectos. Se desexa comprar calquera produto ou servizo que AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB poña a disposición no Sitio web, será necesario que nos proporcione, entre outros, unha dirección fiscal para poder preparar a súa factura. Se Vostede non facilita estes datos persoais, seríanos imposible prestarlle os nosos servizos.

Nos formularios dispoñibles no Sitio web sinalizaranse cun  asterisco (*) os campos cuxa enchemento sexa obrigatoria. De non facilitar a totalidade dos datos obrigatorios ou se recibimos calquera resposta anormal ou incorrecta, non poderemos atender a súa solicitude ou prestar o servizo ou funcionalidade correspondente.

Ao facer “ click” no botón “Enviar” (ou equivalente) incorporado nos nosos formularios, o usuario declara que a información e os datos que neles facilitou son exactos e veraces. Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non conteña erros, o Usuario deberá comunicar, o máis axiña posible, as modificacións dos seus datos de carácter persoal que se vaian producindo, así como as rectificacións de datos erróneos no caso de que detecte algún. O Usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación.

En cumprimento do disposto por Regulamento Europeo UE de Protección de Datos de Carácter Persoal, 2016/679, informámoslle que AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB conta con presenza e vínculo en Redes Sociais: Facebook, Twitter, etc. e dálles uso para manter informado os seus clientes dos produtos, servizos e novidades, así como plataforma de inscrición, por todo iso informámoslles que:

Os datos recolleitos mediante as devanditas redes sociais son tratados conforme aos requisitos legais esixidos no Regulamento UE de Protección de Datos, Se vostede considera interesante ser o noso FAN/SEGUIDOR neste tipo de redes sociais, saiba que por seguirnos vostede está a ceder os seus datos ás devanditas plataformas e deberá por iso de coñecer e aceptar o uso que estas plataformas fan dos seus datos. Se desexan deixar de recibir a devandita información ou que eses datos sexan cancelados, podes darte de baixa como seguidor dos nosos perfís nestas redes. Ademais, os seguidores en redes sociais poderán exercer os dereitos que a Lei lles confire, aínda que, debido a que ditas plataformas pertencen a terceiros, as respostas aos exercicios de dereitos por parte de AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB quedarán limitadas polas funcionalidades que permita a rede social de que se trate, polo que recomendamos que antes de seguir os nosos perfís en redes sociais revises as condicións de uso e políticas de privacidade das mesmas.

Así mesmo, indicámoslle que AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB non tratará os seus datos para outro fin que non sexa única e exclusivamente o consentido polo usuario e aceptado, cumprindo desta forma o principio de calidade disposto na normativa de Protección de Datos.

PARA QUE UTILIZAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? FINALIDADES E BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO.

En xeral, os datos persoais que nos proporciona e que obtemos de Vostede utilízanse para procesar as súas solicitudes e transaccións, para proporcionarlle un servizo de alta calidade e para informarlle sobre oportunidades que cremos que serán do seu interese.

As finalidades específicas para as cales tratamos os seus datos persoais detállanse a continuación:

Para proporcionarlle información solicitada por Vostede, incluídos orzamentos de produtos e formacións. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

Para remitirlle o noso boletín con información, promocións, campañas e noticias sobre os cursos formativos e servizos ou produtos e servizos de terceiros.

Informámoslle que para realizar os envíos de  newsletter utilizarase MailChimp. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

Para darlle de alta como cliente, procesar as súas transaccións, xestionar a relación con Vostede, remitirlle a información pertinente, facturación, cobranzas e pagos, procesar as transaccións e métodos de pago e calquera comunicación de servizo ou relacionada co seu contrato, formación na que participe ou administración da plataforma externa. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

Para garantir a seguridade do noso Sitio web e da información. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo en proporcionar unha contorna segura e evitar danos aos sistemas e á información dos seus usuarios, así como o acceso non autorizado e o uso indebido dos mesmos.

No caso de que recibamos  curriculums a través deste medio, procederemos a almacenalas nos nosos soportes durante un tempo non superior a un ano. Unha vez transcorrido este tempo procederemos a cancelar eses datos.

Utilizamos, previo consentimento expreso, as fotos, vídeos, etc. para compartir en Redes Sociais creadas por AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB en plataformas externas.

Polo que se refire ás finalidades do uso das  cookies, consulte a Política de Cookies. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

Cando a base do tratamento sexa o consentimento, Vostede poderá revogalo en calquera momento enviándonos unha comunicación a info@aulad.com, indicando a súa dirección a efectos de comunicacións e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

Teña en conta que recibir información comercial non é esencial para manter a relación que temos con Vostede. Se prefire non recibir comunicacións comerciais, poderá informarnos en calquera momento polas vías indicadas ou ben darse de baixa na ligazón que se facilita para estes efectos nas comunicacións comerciais por correo electrónico que reciba ou, se as comunicacións remítense por outros medios, a través do procedemento que se indique para estes efectos.

Non se realizará elaboración de perfís para uso comercial.

CON QUEN COMPARTIMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos do Usuario poderán ser comunicados a:

 • Para fins administrativos internos e/ou para as finalidades anteriormente indicadas ás plataformas externas que nos dan acceso ás nosas actividades.
 • Provedores para o adecuado cumprimento das obrigacións legais e/ou das finalidades anteriormente indicadas.
 • Autoridades competentes, xuíces e tribunais: poderá comunicar os seus datos persoais
 • cando a cesión estea autorizada por lei ou sexa necesaria para dar cumprimento a unha obrigación legal.
 • Os destinatarios indicados no presente apartado poden atoparse situados dentro ou fóra do Espazo Económico Europeo, atopándose neste último caso debidamente lexitimadas as transferencias internacionais de datos.

QUE MEDIDAS APLICAMOS PARA MANTER SEGUROS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB adopta as medidas técnicas e organizativas adecuadas de conformidade coa normativa vixente para protexer os seus datos persoais contra calquera uso indebido, destrución, perda, modificación accidental ou ilícita, divulgación ou acceso non autorizado, incluídas as necesarias para tratar calquera sospeita de violacións de datos.

O Sitio web dispón dun sistema de permisos, mediante usuario e contrasinal, mediante o cal só os usuarios autorizados poderán acceder á plataforma. AULA D  ESCOLA DE INTERIORISMO CB non utilizará en ningún momento esa información para ningún uso distinto do seu mantemento, a xestión da relación comercial con Vostede, así como da prestación dos servizos dispoñibles na mesma. Vostede comprométese a conservar e utilizar o nome de usuario coa dilixencia debida. O uso do contrasinal é persoal e intransferible, non estando permitida a cesión, nin sequera temporal, a terceiros. En tal sentido, Vostede deberá adoptar as medidas necesarias para a custodia do contrasinal, evitando o uso da mesma por terceiros.

Se ten coñecemento ou sospeita do uso do seu contrasinal por terceiros ou de que se pode estar a producir un uso indebido de datos persoais ou un acceso non autorizado aos mesmos mesma, rogámoslle que nolo faga saber o máis axiña posible.

CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos do Usuario serán conservados durante o prazo necesario para o cumprimento de cada finalidade ou ata que o Usuario solicite a súa baixa, opóñase, solicite o seu dereito de supresión, a  portabilidad ou revogue o seu consentimento.

Despois serán bloqueados, salvo que a lei requira ou permita un período de conservación máis longo (por exemplo, para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións), nese caso, conservaranse debidamente bloqueados durante o tempo necesario antes de proceder á súa eliminación.

CALES SON OS SEUS DEREITOS RESPECTO AO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

De conformidade coa normativa aplicable, Vostede ten unha serie de dereitos en relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais recollidos
 • Solicitar a rectificación daqueles datos erróneos ou que sexa necesario actualizar
 • Solicitar a supresión dos seus datos
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Opoñerse ao tratamento
 • Solicitar a portabilidade dos datos
 • Dereito a revogar o consentimento
 • Dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control: http://www.aepd.es.

Poderá exercitar os seus dereitos enviándonos unha comunicación a info@aulad.com acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.