LOCUCIÓN
INTERPRETATIVA

XUÑO

2024

(interpretación ante o micrófono)

CURSO DE

Introdución

A locución Interpretativa é un tipo de oralidade mediada polo micrófono que incide especificamente na dramatización das mensaxes e abrangue unha morea de posibilidades de expresión que dan sentido e intención ás lecturas.

Mediante as diferentes técnicas de interpretación perséguese que a imaxinación estea presente de forma diversa na mente de quen escoita, creando infinitas imaxes mentais nos oíntes coa nosa voz.

Contidos

A sustancia sonora da voz como instrumento de comunicación; manexo dos elementos determinantes da produción da voz: respiración, fonación, resonancia e articulación; conseguir unha maior expresividade, mediante exercicios de entoación, ritmo e pronuncia. Gravación ante o micrófono, escoita e corrección. Introdución ao medio das lecturas dramatizadas nos seus diversos formatos e xéneros, poéticos e narrativos.

MÓDULO 1. ADESTRAMENTO VOCAL
– Coñecer o proceso de produción da voz e formarse no manexo das propias calidades sonoras.
– Optimizar os recursos expresivos para aplicalos á interpretación das distintas mensaxes.
– Dominar o uso da respiración e do aparello fonador como principal instrumento de produción da voz para evitar futuras patoloxías vogais.

MÓDULO 2. TEATRO RADIOFÓNICO
A súa orixe está no serial radiofónico o que deu lugar ao radioteatro ou teatro radiofónico. É unha linguaxe escénica que se iniciou concretamente como un audiodrama que se retransmitía pola radio; é dicir, unicamente depende da dramatización oral (cos engadidos de música e efectos que cobran unha
importancia capital). Afondaremos nas técnicas de expresión que se desenvolven particularmente neste xénero da locución interpretativa a través dos guións facilitados polo docente.

MÓDULO 3. LOCUCIÓN PARA AUDIOLIBROS
O traballo como voz en off na gravación de audiolibros, é unha das pezas crave para a produción dun formato destas características. A voz do narrador ou narradora é fundamental para que a gravación do mesmo póidase realizar e producir ao completo. O audiolibro ha de posuír unha boa locución, sexa unha voz masculina ou feminina. Traballaranse os diferentes estilos de locución narrativa aplicados aos diversos xéneros literarios.

MÓDULO 4. LECTURAS DRAMATIZADAS
A acción de ler, en definitiva, é de algún modo, en toda a súa sinxeleza e en toda a súa complexidade (aquí só esbozada), a acción teatral por excelencia. As lecturas dramatizadas achégannos á natureza mesma da interpretación, utilizando a voz como único vehículo de expresión. Desde o punto de vista do desenvolvemento das habilidades lingüísticas, a lectura dramatizada é un medio de exercitar a dicción e a entoación, aplicadas á características do personaxe que se representa. Traballaranse por tanto os monólogos, a narración e os contos.

MÓDULO 5. LOCUCIÓN DE POESÍA E VERSO
Interpretar un poema require dunha técnica baseada na imaxinativa vocal. Unha imaxinativa tan ampla como o é a de quen concibe e crea a poesía. Se nos propoñemos narrar e interpretar un poema deberemos coñecer e practicar as técnicas de narrativa poética axeitadas, para evitar ser monótonos/as, excesivamente ostentosos da nosa declamación ou resultar pouco naturais. Cómpre salientar que o xénero do verso ofrece unha dificultade engadida, xa que implica unha estrutura métrica inamovible e pechada que require das entoacións precisas. Neste sentido, traballarase tanto a poesía coma a prosa poética e o verso.

Metodoloxía

O curso ten un carácter eminentemente práctico. A estruturación desta acción formativa baséase no principio de favorecer os distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado, tendo en conta que non só é importante a asimilación dos contidos conceptuais, senón que tanto as habilidades como actitudes serán fundamentais para aplicar os coñecementos nun entorno profesional.

Perfil do alumnado e requisitos de acceso

Diríxese a todas aquelas persoas interesadas en mellorar a súa ortofonía e dicción, así coma a súa capacidade oral e expresiva fronte ao micrófono ou a cámara. O obxectivo fundamental é acadar unha maior destreza e dominio vogal. Non se precisa experiencia previa, agás entusiasmo e dedicación.

Profesorado

Maika Aguado. Actriz, xornalista e actriz de dobraxe.
Damián Contreras. Profesor de Interpretación na ESADG.
Marian Priego. Locutora profesional e actriz de dobraxe.
Sergio Macías. Profesor de Interpretación na ESADG.

SOPORTE TÉCNICO

Marco Maril (deseñador sonoro)

DURACIÓN

30 horas lectivas.

DATAS E HORARIO

O curso desenvólvese do 4 ao 27 de xuño de 2024 (os martes e os xoves) en horario de de 16:30h a 20:30h.

TAXAS ACADÉMICAS E MATRICULACIÓN

Prezo: 250 euros

A matrícula queda formalizada co abono de 50 euros, en concepto de reserva de praza, mediante transferencia bancaria (conta nº ES92 2100 1455 1201 0044 1348) indicando nome do alumno/a e curso. Os 200 euros restantes pagaranse na propia escola o primeiro día de clase. (r/ Elduayen 36, -1 Vigo)

Máis información e reservas en: moc.n1715828712oicam1715828712rofzo1715828712vetra1715828712@ofni1715828712

Se desexas estar informado/a das novidades e actualizacións neste ou noutros cursos achéganos aquí o teu nome e un enderezo de correo electrónico. Só enviaremosche información sobre os cursos cando estean dispoñibles e sempre que o desexes podes cancelar a túa suscrición.